TRIẾT LÝ GIÁO DỤC


Con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng tồn tại và phát triển bền vững. Vì vậy, xây dựng nền kinh tế sinh thái trong đó con người là trung tâm vừa là mục tiêu, vừa là nội dung, vừa là động lực lao động sáng tạo của con người.

Đề tồn tại và phát triển, mỗi người phải tự thân lao động sáng tạo, lao động có hiệu quả để tạo ra những sản phẩm vật chất hay tinh thần có chất lượng đáp ứng nhu cầu của cuộc sống bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội, có điều kiện bảo vệ môi trường sống, đó là đạo lý là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất, mọi người cần phải có, nó được lượng giá thông qua:

  • Trách nhiệm với bản thân
  • Trách nhiệm với gia đình
  • Trách nhiệm với xã hội
  • Trách nhiệm với thiên nhiên

Tinh thần trách nhiệm đó chỉ có thể có được trên nền tảng mỗi người phải không ngừng: “Học – Hỏi – Hiểu – Hành”

Học để biết cách học như thế nào

Học là để biết cách hỏi

Hỏi để học

Hỏi để hiểu (để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin để giải quyết các vấn đề cuộc sống đặt ra)

Hiểu phải hiểu đúng

Hiểu đúng thì hành mới đúng

Hành đúng mới có hiệu quả

Hành có hiệu quả mới tạo ra được sản phẩm vật chất hay tinh thần có chất lượng, mới đáp ứng được nhu cầu của bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, mới có điều kiện bảo vệ thiên nhiên.

Các trường đối tác